Algemene voorwaarden

Capitol Trust staat niet garant voor de door u geïnvesteerde bedragen en/of investeringen en adviseert u enkel bedragen te investeren die u zich ook daadwerkelijk kunt veroorloven om te missen.

Ons advies is geen financieel advies, maar betreft enkel informatie op basis waarvan de klant aan de hand van eigen interpretatie kan investeren. Door Capitol Trust wordt daarom bij het verstrekken van deze informatie er expliciet op gewezen dat het doen van een eigen onderzoek naar de besproken materie van groot belang is.⠀

Aan deze berichtgeving kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Capitol Trust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.


Privacy verklaring

Capitol Trust is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geïnteresseerden, relaties en (ex)klanten, van het grootste belang is, voor de uitvoering van onze diensten.

Persoonsgegevens zullen dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beschermd en nooit worden gedeeld met derden.